KAIO

Dây nối dài cho cảm biến

Giúp cảm biến có thể vươn tới vị trị xa trong nhà yến (lên tới 30 mét). Tăng hiệu quả đo độ ẩm ở vị trí cần thiết